Leverings-  en betalingsvoorwaarden 123NITRILHANDSCHOENEN

Artikel 1 Algemeen

1.1     Deze algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 123NITRILHANDSCHOENEN verder te noemen Leverancier te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten. Druk- en typefouten voorbehouden.

1.2     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van 123NITRILHANDSCHOENEN verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.

1.3     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1     Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.

2.2     De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewicht- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen.

1.1     De Leverancier behoudt zich het eigendom-(octrooi-, merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product (-samenstelling) gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is ontvangen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

 

3.1     De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v.  “akkoord” –ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.

3.2    Koopovereenkomst Internet: Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn. Wanneer er een bestelling via het internet geplaatst word, heeft er een koopovereenkomst plaatsgevonden. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen al dan niet zonder opgave van redenen niet uit te voeren, of daaraan voorwaarden te verbinden.

Wilt U uw bestelling alsnog annuleren dan kan dit kosteloos binnen 7 dagen vanaf het moment dat de bestelling plaatsvond. Als U na 7 dagen besluit om alsnog de bestelling te annuleren zijn wij genoodzaakt u € 12,95 in rekening te brengen voor administratie en afhandelingskosten.

3.3     Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

 

 Artikel 4 Levering

4.1   Orders binnen NL worden belast met verzendkosten. Verzendkosten bedragen € 6,50 ex btw tot een bestelling totaal van € 50,- ex btw. Gratis verzending vind plaats vanaf een totale ordergrootte vanaf € 50,- excl btw in NL

Orders buiten Nederland worden belast met verzendkosten € 6.50 ex btw. Boven een bedrag van € 60,- ex btw verzenden wij gratis naar overige EU.

Er wordt geen minimum bestelorder en/of bestelgrootte gehanteerd.

4.2     Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijk orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3     De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.

4.4     De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking gesteld. Indien de te leveren goederen om welke reden dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.3

4.5     De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn.

4.6     Voor zover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.

4.7     Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische- of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

4.8     Goederen wordt afgeleverd tot voor de voordeur drempel of ingang van het opgegeven afleveradres.

 

 Artikel 5 Prijs

 

 5.1     De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek inclusief verlading in de fabriek. De opgegeven prijzen zijn exclusief  omzetbelasting, verpakking, verzekering,transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2     Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden. Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

 

Artikel 6 Levertijd

 

6.1     De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering.

6.2     De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:

* op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;

* of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;

* of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.

6.3     De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4     Behoudens grove schuld aan de zijde van de  Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.5     De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boeteclausule.

 

 

Artikel 7 Betaling

Leveringen worden normaliter verricht nadat het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven of de verzending vindt plaats onder rembours

7.1   de betaling van geleverde goederen geschiedt steeds binnen 8 dagen na factuurdatum. Betalingen geschieden zonder enige aftrek. Schuldvergelijking (compensatie) is niet toegestaan.

7.2     Betaling in de overeengekomen valuta geschiedt door overschrijving op de bankrekening van de Leverancier als aangegeven op haar factuur.

7.3     Wissels worden slechts aangenomen op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst. Crediteren van wissels en cheques geschieden onder voorbehoud van betaling, met aftrek van kosten en met valuta op de dag waarop   de Leverancier over de tegenwaarde kan beschikken.

7.4     Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de Leverancier gerechtigd op ver het opeisbare bedrag een vertragingsrente ad 8 % per maand in rekening te brengen en een standaard vergoeding van € 40,-

7.5     Alle incassokosten, zowel gerechtelijk buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 340.33.

7.6     Zolang de Opdrachtgever niet (tijdig) betaalt is de Leverancier gerechtigd haar leveringen op te schorten.

 

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud

8.1     De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die als dan mocht ontstaan, is behoudens grove schuld van de Leverancier voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2     De Eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld.

8.3     Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.4     Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.

8.5     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel te doen overdragen, evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 

Artikel 9 Garantie

 

9.1     De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.

9.2     Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen 3 maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie, samenstelling, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging als mede de keuze van de plaats van uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden door Leverancier gemaakt. De verzend en verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

 

 9.3     Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:

 

 a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien(10)dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;

 b. er sprake is van niet inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bediening- en

 onderhoudsvoorschriften;

 c. product toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;

 d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.

 e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;

 f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn. ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

 

9.4 De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

 

9.5 Alle producten worden onder garantie op Carry-in basis geleverd, dit houdt in dat defecte goederen na overleg aan ons franco retour gezonden moeten worden ( verzendkosten voor uw rekening.)

 

 Artikel 10 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

 

10.1  De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de  Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

10.2   Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.

 

10.3   Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleerde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

10.4   In geval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier overmachtssituatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

10.5   Indien partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmachtssituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

10.6   In geval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich et elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.

10.7   De Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.

10.8   De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.

10.9   De opdrachtgever is gehouden de Leverancier te allen tijde te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

 Artikel 11 Geschillen

 

11.1   Alle geschillen die naar aanleiding van een door 123NITRILHANDSCHOENEN te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. 123NITRILHANDSCHOENEN is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in rechte te betrekken.

 

 11.2   Op alle door 123NITRILHANDSCHOENEN te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

11.3   Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

11.4   De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 Artikel 12 Onderzoek, reclames

 12.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken, of de verpakking van het geleverde zichtbare transportschade heeft en, indien deze visueel geconstateerd wordt, deze aan te laten tekenen door de koerier op de verzenddocumenten, dan wel de ontvangst van het geleverde te weigeren op grond van deze schade.

12.2  Koper is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken, of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

12.3  Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering te worden gemeld. Aan reclames die niet schriftelijk of te laat zijn gedaan, kunnen geen rechten ontleend worden.

12.4  Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

12.5 Retourneringen door koper kunnen alleen dan geschieden op strikte voorwaarde dat de goederen zich in de originele verpakking bevinden en absoluut niet gebruikt zijn. Ten allen tijde dient bij retourneringen altijd eerst contact met de gebruiker plaats te vinden, inzake te overleggen retour-procedures.

12.6 Reeds betaalde bedragen door koper worden, indien aan gestelde voorwaarden is voldaan, binnen 8 dagen terug betaald, onder aftrek van de werkelijk gemaakte verzendkosten.

Daar 123NITRILHANDSCHOENEN uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat DE WET KOPEN OP AFSTAND NIET VAN TOEPASSING IS!

Daar 123NITRILHANDSCHOENEN uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat HET HER ROEPINGS RECHT NIET VAN TOEPASSING IS!

 

 

 

 

 

Volg ons op Facebook